Despre aur, uraniu, prostia colectivă şi… legea basică

  0
  769

  Potrivit celor de la Pembroke faculty, „omul politic este cel care crează situaţii politice, sau soluţionează situaţii politice”.
  Multă vreme Traian Băsescu a fost un exemplu tipic pentru method pembrokeeană, dar din palatul de la Cotroceni performanţele acestuia au subliniat numai prima parte a aserţiunii britanicilor.
  Dacă invoice Clinton -care a absolvit instituţia de învăţămant de la Pembroke, a ştiut să iasă onorabil -totuşi, din mizeria pe care (şi) a creat-o, prin fumatul trabucului în „digital camera ovală” alături de o brunetă voluntară, Traian Băsescu -care, nici pe departe nu a avut parte de Pembroke, sau de acces la „digital camera ovală” şi chiar dacă serveşte tot o voluntară, dar în versiune blondă, el intră -pe zi ce trece, într-o mocirlă din care nu ştiu dacă mai poate ieşi!
  Traian Băsescu face dovada nu doar a unei nesimţiri -de care, culmea (!), declară că s-a săturat să o vadă, dar şi aceea a lipsei de appreciate faţă de… Constituţie!
  Pentru că lipsa de recognize faţă de cetăţean a lui Băsescu a fost probată şi în faţa camerelor de filmat, ecu doresc să pun o probă „cu înscrisuri” din care să rezulte că preşedintele Traian Băsescu este culpabil faţă de cartea pe care el a a pus totul -Constituţia!
  Tot odată, doresc să subliniez faptul că, textele articolelor ce se referă la rezervele subsolului, aşa cum sunt stipulate în constituţiile din 1866 şi până în prezent, trebuie să resolve pe toţi prefecţii din aceasta scumpă patrie a noastră să impună încă pentru această legislatură modificarea constituţiei astfel încât administraţiile locale să poată negocia cu statul roman cuantumul redeveţei!
  Aceasta în contextul în care legea basică stipulează că,
  … „In conditiile legii organice, ele pot fi date in administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau pot fi concesionate ori inchiriate; de asemenea, ele pot fi date in folosinta gratuita institutiilor de utilitate publica.”
  Pe de altă parte deputaţii şi senatorii din Parlamentul României trebuie sa împiedice -temporar, exploatearea zăcămintelor de la Roşia Montană, prin emiterea unei legi care să asigure aplicarea prevederilor constituţionale cu privire la protejarea resurselor naturale ale subsolului, cel puţin la standardele prevederilor constituţiei din 1938!
  Până la publicarea editorialului care să exprime punctul de vedere al publicaţiei „Cronica Vişeuană” vă invit să lecturaţi textele articolelor care se referă la dreptul de proprietate şi al resurselor subsolului românesc, aşa cum au fost promulgate de ultimii 10 şefi de stat ai României.

  ARTICOLELE CONSTITUTIILOR REFERITOARE LA REZERVELE SUBSOLULUI

  Anul 1866
  artwork. 19.
  Proprietatea de ori-ce natura, precum si toate creantele asupra Statului, sunt sacre si neviolabile. Nimeni nu pote fi espropriat de cat pentru causa de utilitate publica legalmentate, constatata, si dupa o dreapta si prealabila despagubire. Prin causa de utilitate publica urmeaza a se intelege numai comunicatiunea si salubritatea publica, precum si lucrarile de aperarea terei. Legile esistente privitore la aliniarea si largirea stradelor de prin comune, precum si la malurile apelor ce curg prin sau pe lenga ele remen in vigore. Legi speciale vor regula procedura si modul expropriatiunei. Libera si neimpedicata intrebuintare a riurilor navigabile si flotabile, a soselelor si altor cai de comunicare este de domeniul public.

  artwork. 20.
  Proprietatea data teranilor prin legea rurala si despagubirea garantata proprietarilor prin acea lege nu vor putea fi nici odata atinse.

  artwork. 132.
  Se vor face in cel mai scurt timp legi speciale privitore la objectele urmatore:
  7) Asupra esploatarii minelor si padurilor.
  Se vor revisui tote codicele si legile esistente spre a se pune in armonie cu Constitutiunea de facia.

  Anul 1923
  Textul actului publicat în M.Of. nr. 282/29 mar. 1923

  art. 19. – Zacamintele miniere precum si bogatiile de orice natura ale subsolului sunt proprietatea Statului. Se excepteaza masele de roci comune, carierele de materiale de constructie si depozitele de turba, fara prejudiciul drepturilor dobandite de Stat pe baza legilor anterioare.
  O lege speciala a minelor va determina normele si conditiunile de punere in valuare a acestor bunuri, va fixa redeventa proprietarului suprafetei si va arata tot de odata putinta si masura in care acestia vor participa la exploatarea acestor bogatii.
  Se va tine seama de drepturile castigate, intrucat ele corespund unei valorificari a subsolului si dupa distinctiunile ce se vor face in legea speciala.
  Concesiunile miniere de exploatare, instituite sau date, conform legilor azi in vigoare, se vor respecta pe durata pentru care s’au acordat, iar exploatarile miniere existente facute de proprietar numai cat timp le vor exploata. Nu se vor putea face concesiuni perpetue.
  Toate concesiunile si exploatarile prevazute in aliniatul precedent vor trebui insa sa se conformeze regulelor ce se vor stabili prin lege, care va preved ca si most de durata al acelor concesiuni si exploatari si care nu va trece de cincizeci ani dela promulgarea acestei Constitutiuni.

  Anul 1938
  Textul actului publicat în M.Of. nr. 48/27 feb. 1938
  art. 16. – Proprietatea de orice natura, precum si creantele atat asupra particularilor cat si asupra Statului, sunt inviolabile si garantate ca atare. Oricine poate dispune liber de bunurile ce sunt ale lui, dupa normele prevazute in legi. Bunurile care fac parte din domeniul public sunt administrate si nu pot fi instrainate decat dupa regulile si cu formele stabilite prin lege. Nici o lege nu poate infiinta pedeapsa confiscarii averilor, afara de cazurile de inalta tradare si delapidare de bani publici.
  Nimeni nu poate fi expropriat decat pentru cauza de utilitate publica si dupa o dreapta si prealabila despagubire stabilita de justitie conform legilor. Prin cauza de utilitate publica nu se poate intelege decat aceea care este de natura a folosi in acelasi timp tuturor si fiecaruia in mod actual ori eventual. In afara de cazurile de utilitate publica pentru apararea nationala, pentru lucrarile de interes militar, sanitar, cultural, pentru cai de comunicatii terestre, nautice ori aeriene, pentru piete si lucrari publice prevazute in legile actuale, nici un alt caz nu se poate stabili decat prin legi votate de ambele Adunari cu majoritate de doua treimi.
  artwork. 17. – Zacamintele miniere precum si bogatiile de orice natura ale subsolului sunt proprietatea Statului. Se excepteaza masele de roci comune, carierele de materiale de constructii si depozitele de turba, fara prejudiciul drepturilor dobandite de Stat pe baza legilor anterioare. O lege a minelor va determina normele si conditiunile de punere in valoare a acestor bunuri, va fixa drepturile proprietarului care vor fi de cel putin 50% din redeventa si din pretul la hectar al concesiunii si va arata, totodata, putinta si masura in care acestia vor participa la exploatarea acestor bogatii. Drepturile castigate in favoarea Statului pe baza actelor de concesiune incheiate pana in prezent se respecta.
  Anul 1948
  artwork. 6.
  Bogatiile de orice natura ale subsolului, zacamintele miniere, padurile, apele, izvoarele de energie naturala, caile de comunicatie ferate, rutiere, pe apa si in aer, posta, telegraful, telefonul si radio-ul apartin Statului, ca bunuri comune ale poporului.
  Prin lege se vor stabili modalitatile de trecere in proprietatea Statului, a bunurilor enumerate in alineatul precedent, care, la data intrarii in vigoare a prezentei Constitutii, se aflau in maini particulare.
  Anul 1965
  art. 7.
  Bogatiile de orice natura ale subsolului, minele, terenurile din fondul funciar de stat, padurile, apele, izvoarele de energie naturala, fabricile si uzinele, bancile, intreprinderile agricole de stat, statiunile pentru mecanizarea agriculturii, caile de comunicatie, mijloacele de transport si telecomunicatii de stat, fondul de stat de cladiri si locuinte, baza materiala a institutiilor social-culturale de stat, apartin intregului popor, sint proprietate de stat.
  artwork. 12.
  Terenurile si constructiile pot fi expropriate numai pentru lucrari de interes obstesc si cu plata unei juste despagubiri.

  art. 36.
  Dreptul de proprietate personala este ocrotit de lege.
  Pot constitui obiect al dreptului de proprietate personala veniturile si economiile provenite din munca, casa de locuit, gospodaria de pe linga ea si terenul pe care ele se afla, precum si bunurile de uz si confort personal.

  art. 37.
  Dreptul de mostenire este ocrotit de lege.
  Ea a fost abrogata whole si expres la 8 decembrie 1991, de catre Constitutia Romaniei din 1991.
  Anul 1991
  Protecţia proprietăţii private
  Articolul 41
  (1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Coţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.
  (2) Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetăţenii străini şi apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor.
  (three) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.
  (4) Pentru lucrări de interes normal, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăţi imobiliare, cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru alte daune imputabile autorităţii.
  (5) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) şi (4) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergenţă, prin justiţie.
  (6) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.
  (7) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.
  (eight) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi confiscate numai în condiţiile legii.
  Proprietatea Articolul 135
  (1) Statul ocroteşte proprietatea.
  (2) Proprietatea este publică sau privată.
  (3) Proprietatea publică aparţine statului sau unităţilor administrativ teritoriale.
  (4) bathroomăţiile de orice natură ale subsolului, căile de comunicaţie, spaţiul aerian, apele cu potenţial full of life valorificabil şi acelea ce pot fi folosite în interes public, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, precum şi alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice.
  (5) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condiţiile legii, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate.
  (6) Proprietatea privată este, în condiţiile legii, înviolabilă.
  Anul 2003
  ARTICOLUL 44 – Dreptul de proprietate privata
  (1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.
  (2) Proprietatea privata este garantata si ocrotita in mod egal de lege, indiferent de titular. Cetatenii straini si apatrizii pot dobandi dreptul de proprietate privata asupra terenurilor numai in conditiile rezultate din aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si din alte tratate internationale la care Romania este parte, pe baza de reciprocitate, in conditiile prevazute prin lege organica, precum si prin mostenire legala.
  (three) Nimeni nu poate fi expropriat decat pentru o cauza de utilitate publica, stabilita potrivit legii, cu dreapta si prealabila despagubire.
  (4) Sunt interzise nationalizarea sau orice alte masuri de trecere silita in proprietate publica a unor bunuri pe baza apartenentei sociale, etnice, religioase, politice sau de alta natura discriminatorie a titularilor.
  (5) Pentru lucrari de interes common, autoritatea publica poate folosi subsolul oricarei proprietati imobiliare, cu obligatia de a despagubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritatii.
  (6) Despagubirile prevazute in alineatele (three) si (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, in caz de divergenta, prin justitie.
  (7) Dreptul de proprietate obliga la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinatati, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.
  (8) Averea dobandita licit nu poate fi confiscata. Caracterul licit al dobandirii se prezuma.
  (9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai in conditiile legii.
  ARTICOLUL 136 – Proprietatea
  (1) Proprietatea este publica sau privata.
  (2) Proprietatea publica este garantata si ocrotita prin lege si apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale.
  (3) Bogatiile de interes public ale subsolului, spatiul aerian, apele cu attainable lively valorificabil, de interes national, plajele, marea teritoriala, resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental, precum si alte bunuri stabilite de legea organica, fac obiectul exclusiv al proprietatii publice.
  (four) Bunurile proprietate publica sunt inalienabile. In conditiile legii organice, ele pot fi date in administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau pot fi concesionate ori inchiriate; de asemenea, ele pot fi date in folosinta gratuita institutiilor de utilitate publica.
  (5) Proprietatea privata este inviolabila, in conditiile legii organice.
  Anul 2009
  ARTICOLUL 44: Dreptul de proprietate privata
  (1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt
  garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.
  (2) Proprietatea privata este garantata si ocrotita în mod egal de lege,
  indiferent de titular. Cetatenii straini si apatrizii pot dobândi dreptul de
  proprietate privata asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din
  aderarea României la Uniunea Europeana si din alte tratate internationale lacare România este parte, pe baza de reciprocitate, în conditiile prevazute prin
  lege organica, precum si prin mostenire legala.
  (3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauza de utilitate
  publica, stabilita potrivit legii, cu dreapta si prealabila despagubire.
  (four) Sunt interzise nationalizarea sau orice alte masuri de trecere silita în
  proprietate publica a unor bunuri pe baza apartenentei sociale, etnice,
  religioase, politice sau de alta natura discriminatorie a titularilor.
  (5) Pentru lucrari de interes general, autoritatea publica poate folosi
  subsolul oricarei proprietati imobiliare, cu obligatia de a despagubi
  proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor,
  precum si pentru alte daune imputabile autoritatii.
  (6) Despagubirile prevazute în alineatele (three) si (5) se stabilesc de comun
  acord cu proprietarul sau, în caz de divergenta, prin justitie.
  (7) Dreptul de proprietate obliga la respectarea sarcinilor privind
  protectia mediului si asigurarea bunei vecinatati, precum si la respectarea
  celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.
  (8) Averea dobândita licit nu poate fi confiscata. Caracterul licit al
  dobândirii se prezuma.
  (9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori
  contraventii pot fi confiscate numai în conditiile legii.
  ARTICOLUL 136: Economia
  (1) Proprietatea este publica sau privata.
  (2) Proprietatea publica este garantata si ocrotita prin lege si apartine
  statului sau unitatilor administrativ-teritoriale.
  (3) Bogatiile de interes public ale subsolului, spatiul aerian, apele cu
  possible energetic valorificabil, de interes nationwide, plajele, marea
  teritoriala, resursele naturale ale zonei economice si ale platoului
  continental, precum si alte bunuri stabilite de legea organica, fac obiectul
  exclusiv al proprietatii publice.
  (four) Bunurile proprietate publica sunt inalienabile. În conditiile legii
  organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori institutiilor
  publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în
  folosinta gratuita institutiilor de utilitate publica.
  (5) Proprietatea privata este inviolabila, în conditiile legii organice.
  Anul 2010
  artwork. forty four: Dreptul de proprietate privata

  (1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.
  (2) Proprietatea privata este garantata si ocrotita in mod egal de lege, indiferent de titular. Cetatenii straini si apatrizii pot dobandi dreptul de proprietate privata asupra terenurilor numai in conditiile rezultate din aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si din alte tratate internationale la care Romania este parte, pe baza de reciprocitate, in conditiile prevazute prin lege organica, precum si prin mostenire legala.
  (3) Nimeni nu poate fi expropriat decat pentru o cauza de utilitate publica, stabilita potrivit legii, cu dreapta si prealabila despagubire.
  (4) Sunt interzise nationalizarea sau orice alte masuri de trecere silita in proprietate publica a unor bunuri pe baza apartenentei sociale, etnice, religioase, politice sau de alta natura discriminatorie a titularilor.
  (5) Pentru lucrari de interes normal, autoritatea publica poate folosi subsolul oricarei proprietati imobiliare, cu obligatia de a despagubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritatii.
  (6) Despagubirile prevazute in alineatele (three) si (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, in caz de divergenta, prin justitie.
  (7) Dreptul de proprietate obliga la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinatati, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.
  (eight) Averea dobandita licit nu poate fi confiscata. Caracterul licit al dobandirii se prezuma.
  (9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai in conditiile legii.

  artwork. 136: Proprietatea

  (1) Proprietatea este publica sau privata.
  (2) Proprietatea publica este garantata si ocrotita prin lege si apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale.
  (3) Bogatiile de interes public ale subsolului, spatiul aerian, apele cu attainable full of life valorificabil, de interes nationwide, plajele, marea teritoriala, resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental, precum si alte bunuri stabilite de legea organica, fac obiectul exclusiv al proprietatii publice.
  (4) Bunurile proprietate publica sunt inalienabile. In conditiile legii organice, ele pot fi date in administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau pot fi concesionate ori inchiriate; de asemenea, ele pot fi date in folosinta gratuita institutiilor de utilitate publica.
  (5) Proprietatea privata este inviolabila, in conditiile legii organice.

  Anul 2011
  ARTICOLUL forty four – Dreptul de proprietate privata
  (1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.
  (2) Proprietatea privata este garantata si ocrotita in mod egal de lege, indiferent de titular. Cetatenii straini si apatrizii pot dobandi dreptul de proprietate privata asupra terenurilor numai in conditiile rezultate din aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si din alte tratate internationale la care Romania este parte, pe baza de reciprocitate, in conditiile prevazute prin lege organica, precum si prin mostenire legala.
  (3) Nimeni nu poate fi expropriat decat pentru o cauza de utilitate publica, stabilita potrivit legii, cu dreapta si prealabila despagubire.
  (four) Sunt interzise nationalizarea sau orice alte masuri de trecere silita in proprietate publica a unor bunuri pe baza apartenentei sociale, etnice, religioase, politice sau de alta natura discriminatorie a titularilor.
  (5) Pentru lucrari de interes general, autoritatea publica poate folosi subsolul oricarei proprietati imobiliare, cu obligatia de a despagubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritatii.
  (6) Despagubirile prevazute in alineatele (3) si (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, in caz de divergenta, prin justitie.
  (7) Dreptul de proprietate obliga la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinatati, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.
  (8) Averea dobandita licit nu poate fi confiscata. Caracterul licit al dobandirii se prezuma.
  (9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai in conditiile legii.
  ARTICOLUL 136 – Proprietatea
  (1) Proprietatea este publica sau privata.
  (2) Proprietatea publica este garantata si ocrotita prin lege si apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale.
  (3) Bogatiile de interes public ale subsolului, spatiul aerian, apele cu doable vigorous valorificabil, de interes national, plajele, marea teritoriala, resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental, precum si alte bunuri stabilite de legea organica, fac obiectul exclusiv al proprietatii publice.
  (4) Bunurile proprietate publica sunt inalienabile. In conditiile legii organice, ele pot fi date in administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau pot fi concesionate ori inchiriate; de asemenea, ele pot fi date in folosinta gratuita institutiilor de utilitate publica.
  (5) Proprietatea privata este inviolabila, in conditiile legii organice.

  ARTICOLUL 135 – Economia

  (1) Economia Romaniei este economie de piata, bazata pe libera initiativa si concurenta.
  (2) Statul trebuie sa asigure:
  d) exploatarea resurselor naturale, in concordanta cu interesul national;
  publish Scriptum
  De vreme ce prefecţii sunt reprezentanţii statului român în teritoriu, deci au capacitatea juridică de a aplica ad literam textul constituţiei sunt extrem de curios, cine din actualii prefecţi ai României, indiferent de culoarea politică, are curajul de a aplica prevederile constituţionale prin care rezervele subterane care se află pe terenurile din raza de administrare teritoarială a judeţului al cărui prefect este le trece în administrarea consiliilor locale şi primăriilor în drept?
  Sunt destul de clar?

  DISTRIBUIȚI
  Articolul precedentO repriză despre criză…
  Articolul următorCORBII, AURUL SI ARDELENII – o contemplare a constituţiilor româneşti
  Acum sunt un jurnalist pe barba mea, freelancer cum zice englezul, inainte cu activitate internationala intre 1991-2001 la Radio Europa Libera (RFE/RL), BBC World Service, DW, unde am desfasurat concomitent activitatea de corespondent pentru Romania, RFE/RL-BBC 1992-1997, RFE/RL-BBC-DW 1994-1997. Am fondat, finantat si editat primele 2 publicatii din istoria orasului Viseu de Sus, ”COMUNICATOR,” respectiv, ”CRONICA VISEUANA”. In curand voi porni un post de radio international pe net: www.radiocertitudinea.ro ”Emite muzica si iubire”. Sunt membru al Uniunii Ziaristilor profesionisti din Romania -UZPR, și în evidența Federatiei Internationale a Jurnalistilor -FIJ.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here